Teenused

SÕIDUKI PIKENDATUD GARANTII

Garantii kaitseb Teid auto osade mittetoimimisega seotud remondikulude eest. Garantiid saab sõlmida autodele, milledel on kehtiv tootjagarantii ja garantii hakkab kehtima tootjagarantii lõppemise päevast. Rikete korral abistab Teid esindus, kellega sõlmisite garantii.

PIKENDATUD TOOTJAGARANTII

Olemasoleva garantii pikendamine kuni viieks aastaks. Täiendav garantii hakkab kehtima koheselt pärast tootjagarantii lõppemist. See tagab kliendile kindlustunde veel pikemaks ajaks kaitstes toote tarbijat tootmisdefektide eest.

TOOTEKINDLUSTUS

Kaitse ettenägematute õnnetusjuhtumite eest nagu näiteks veekahjustused, elektrikahjustused, toote kukkumine ja vargus. Kaitse kehtib kogu maailmas ja hõlmab laiaulatuslikku kahjukaitset. Toode on kaitstud alates ostu päevast ning pakub kliendile murevaba elu aastateks.

Firmast

Warranty Insurance on 2015 aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev Finantsinspektsioonis registreeritud kindlustusagentuur. Oleme spetsialiseerunud erinevate tootekindlustuse lahenduste pakkumisele. Meie meeskond on väga pikaajalise kindlustuskogemusega nii Eestis kui rahvusvaheliselt. 

Meeskond

Ando Kivilaid

Ando Kivilaid

Tegevjuht

+372 660 8888
Dace Azace

Dace Azace

Läti ärijuht

+372 660 8888 +372 53468701
Kaidi Kase

Kaidi Kase

Juhatuse assistent

+372 660 8888 +372 58547455
Pille-Riin Kilter

Pille-Riin Kilter

                           Müügijuht                                   (Lapsehoolduspuhkusel)

+372 660 8888 +372 53330619
Tarmo Adamson

Tarmo Adamson

Müügijuht

+372 660 8888 +372 5287266
Kaido Tõnisson

Kaido Tõnisson

Sõidukite garantii

+372 660 8888 +372 5038324
Riina Lutto

Riina Lutto

Raamatupidaja

+372 660 8888
Niina Mets

Niina Mets

                    Raamatupidaja                              (Lapsehoolduspuhkusel)

+372 660 8888
Ra Mänd

Ra Mänd

Tarkvaraarendaja

+372 660 8888
Reimo Reisberg

Reimo Reisberg

Tarkvaraarendaja

+372 660 8888
X

Warranty Insurance privaatsuspoliitika

Soovides pakkuda Klientidele parimaid teenuseid, peame töötlema isikuandmeid. Klientide isikuandmete terviklikkuse ja kaitse tagamine on meile oluline. Soovime teavitada, milliseid isikuandmeid ja milleks me kogume ja millised on isiku valikud seoses isikuandmete töötlemisega.

 

1. EESMÄRK

1.1 Privaatsuspoliitikaga (“privaatsuspoliitika”) määratakse kindlaks põhimõtteid, kuidas isikuandmete töötleja Warranty Insurance OÜ(“Warranty”) seoses kindlustusvahenduse teenusteosutamisega isikuandmeid kaitseb ning millistel eesmärkidel neid töötleb.

1.2 Privaatsuspoliitika kehtib kõigi isikute suhtes, kes kasutavad Warranty kindlustusvahenduse teenuseid (“teenused”) ja veebilehte ning esitavad Warranty teenuste kohta päringuid.

1.3 Privaatsuspoliitika lähtub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) ja muudest isikuandmete kaitse õigusaktidest.

1.4 Privaatsuspoliitika on Warranty teenuste lepingu osa. Külastadades veebilehte, esitades Warrantyle päringuid teenuste kohta ja asudes Warranty teenuseid kasutama, nõustute privaatsuspoliitikas kirjeldatud andmetöötluse põhimõtetega.

 

2. MÕISTED

Isiktähendab Klienti ja veebilehe külastajat.

Klienttähendab isikut või tema esindajat, kes kasutab Warranty või Warranty koostööpartneri teenuseid ning isikut, kes tunneb Warranty või tema koostööpartneri teenuste vastu huvi.

Andmed tähendavad isiku isikuandmeid, mis saavad Warrantyle teatavaks seoses Warranty teenuste kasutamisega või nende vastu huvi tundmisega.

Meie tähendab Warrantyt (Warranty Insurance OÜ, registrikood 112886925, asukoht Vabaõhumuuseumi tee 1, 13521 Tallinn, tel+372 660 8888, e-post info@warranty.ee).

Veebilehttähendab Warranty veebilehte https://warranty.ee/.

Teenusedtähendavad Warranty kindlustusvahenduse teenuseid.

Külastajatähendab isikut, kes ei ole Warranty teenuse kasutaja, kuid kasutab veebilehte Warranty teenuste kohta või muu info saamiseks.

Lepingtähendab Warranty teenuste kasutamiseks sõlmitud lepingut või selle vahendamist.

 

3. MILLISEL EESMÄRGIL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME

3.1 Warranty töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda parimaid teenuseid, täita lepingut ning vastata Warranty teenuste kohta esitatud päringutele.Kliendiandmete kogumisel piirdume minimaalsega, mida vajame töötlemise eesmärkide täitmiseks.

3.2 Warranty kogub isikuandmeid:

3.2.1 Warranty teenuste tellimisel ja kasutamisel;

3.2.2 Kindlustusandja teenuste vahendamisel;

3.2.3 Warranty koostööpartneritele tugiteenuste osutamisel;

3.2.4 Warrantyle või Warranty kaudu infopäringu saatmisel;

3.2.5 Warrantyga lepingu sõlmimisel ja muudel teenuste osutamisega seotud eesmärkidel.

3.3 Andmete töötlemine on vajalik, et Warrantyl oleks võimalik osutada Kliendile teenuseid.

3.4 Andmete töötlemise aluseks on isiku nõusolek, leping või seadus. Seoses kindlustusvahendusega töötleb Warranty Kliendi andmeid seaduse alusel.

3.5 Warranty saab isiku andmeid ka muudest allikatest (nt teenuseosutajatelt, avalikest registritest jms), kui see on vajalik lepingu täitmiseks, andmete töötlemine on ettenähtud seadusega või selle aluseks on isiku nõusolek.

3.6 Warranty koostööpartneri Klientide (nt kindlustusvõtja, kindlustatu) andmeid kogub Warranty koostööpartner, edastades need lepingu alusel Warrantyle. Isikuandmete töötlemise põhimõtted, mille alusel andmeid töödeldakse, kehtestab Warranty või Warranty koostööpartner.

 

4. MILLEKS ME ISIKUANDMEID KASUTAME

4.1 Warranty võib kasutada isiku andmeid lepingu täitmiseks ja õigusaktide alusel ilma isiku nõusolekutajärgmistel juhtudel:

4.1.1 Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks;

4.1.2 Teenuste osutamiseks vajalike tegevuste sooritamiseks, Kliendi teenindamiseks, teenuste ja Kliendi kasutuskogemuse paremaks muutmiseks, teenuste kasutamisega seotud info edastamiseks ja muudeks teenuste osutamiseks vajalikeks tegevusteks;

4.1.3 Lepinguga seotud teenustasude arvestuseks, arvete ja maksegraafikute vormistamiseks ja saatmiseks, teenuste osutamise ja äriga seotud infovahetuseks;

4.1.4 Äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (teabe edastamine Warrantyle õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks, nt auditeerimiskohustus), samuti äririskide ja kahjude hindamiseks ning ärahoidmiseks;

4.1.5 Kliendile e-posti teel teenuste toimimise, muudatuste, funktsionaalsuste, uute lahenduste ja valikute ning lepinguliste õiguste ja kohustuste kohta info saatmiseks;

4.1.6 Warranty ja Kliendi telefonikõnede salvestamiseks ja säilitamiseks, eesmärgiga tagada teenuste parem osutamine ja infosüsteemi vigade parandamine, lepingu poolte tahteavalduste tõendamine;

4.1.7 Klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks, teenuste kvaliteedi, kasutusaktiivsuse ning Kliendi rahulolu mõõtmiseks. Warranty võib kombineerida erinevate teenuste osutamisega kogutud andmeid, kui need on kogutud samal eesmärgil;

4.1.8 Warranty rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks ja võlgade sissenõudmiseks, sh andmete (isiku nimi, isikukood, sünniaeg, elukoht, e-posti aadress, telefoninumber, kohustuse tähtaeg, võla suurus) edastamiseks õigus- või advokaadibüroole ning inkassoettevõttele, sh 30 kalendripäeva ületava maksehäire korral maksehäirete registrile kuni võla tasumiseni;

4.1.9 Et võimaldada ja kontrollida Kliendi ja kasutaja ligipääsu digitaalsetele kanalitele, digitaalsete teenuste kasutajakogemuse parandamiseks ning vaadete kohandamiseks seadmele, samuti selleks, et vältida digitaalsetele kanalitele volitamata ligipääsu ja nende väärkasutamist, tagada info turvalisuse, tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogia struktuuri ja arendada teenuseid testimise ja parandamise kaudu;

4.1.10 Muul viisil lepingu täitmiseks, teenuste osutamiseks või enda õiguste kaitseks vajaliku soorituse tegemiseks.

4.2 Kliendil ei ole võimalik keelduda andmete töötlemisest punktides 4.1.1 – 4.1.10 eesmärkidel, kuivõrd see muudaks võimatuks talle teenuse osutamise.

 

5. MILLISEID KLIENTIDE ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME

5.1 Punktides 4.1.1 – 4.1.10 nimetatud eesmärkidel töötleb Warranty järgmiseid andmeid:

5.1.1 Kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood või sünniaeg, e-posti aadress, sidevahendite numbrid, kliendikontaktid, isikut tõendava dokumendi number, pangakonto number, arve ja tasumise andmed, krediitkaardi andmed, kliendikaardi andmed, ostetud vara andmed, kahjujuhtumid ja muud kindlustuslepingu sõlmimiseks, vahendamiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks vajalikud andmed;

5.1.2 Andmed seoses isikute päringutega (nt andmed isiku asukoha, kasutatud seadmete, IP aadressi jm kohta);

5.1.3 Muud andmed, mida Warranty võib mõistlikus ulatuses ja vajalikus koosseisus lepingu täitmiseks töödelda.

 

6. MILLISEL EESMÄRGIL JA ULATUSES ME TÖÖTLEME INFOSÜSTEEMIS OLEVAID ANDMEID

6.1 Kliendi andmeid töötleb Warranty kindlustusandja ja koostööpartneri volitatud töötlejana järgmisel eesmärgil:
6.1.1 Kindlustustellimuste ja pakkumiste vormistamiseks, kalkuleerimiseks, kindlustusandjatele andmete edastamiseks, kindlustusandjatelt kindlustuspakkumiste saamiseks, kindlustuslepingute ja poliiside vormistamiseks, kindlustusvõtjatele kindlustuspakkumiste ja kindlustuslepingute ning muude kindlustuslepingu dokumentide ja info saatmiseks, kindlustusvõtjate kindlustuslepingute andmete haldamiseks, kindlustuslepingute kehtivuse ja lõppemise jälgimiseks, arvete ja maksegraafikute vormistamiseks, laekumiste kontrollimiseks, kindlustuslepingute pikendamiseks, kahju ja kindlustusjuhtumite info haldamiseks, kindlustusvõtjatele teadete ja päringute vormistamiseks ja saatmiseks ning muude kindlustusvahenduse eesmärkide täitmiseks ja selleks vajalike tegevuste sooritamiseks;

6.1.2 Warranty töötleb Kliendi andmeid Insly kindlustusvahenduse infosüsteemis (Insly Ltd, registrikood 09139615, asukoht Salisbury House, London Wall, London EC2M 5QZ) ja muudes tema kasutuses olevates infosüsteemides.

 

7. KUIDAS ME ISIKUANDMEID KAITSEME

7.1 Peame isiku privaatsust ja tema andmete kaitset väga oluliseks. Teeme parimaid pingutusi Infosüsteemi ja muude andmekandjate turvalisuseks ja kaitseks.

7.2 Kaitseme isikuandmeid rangete turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega, kasutades andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Nimetatud meetmetega on kaetud IT-infrastruktuuri, arvuti- ja sidevõrkude, tehniliste seadmete, töötajate, büroode ja informatsiooni kaitse, eesmärgiga tagada ajakohane tase andmete lekke ja kadumise riskide vältimiseks, maandamiseks ja ohtude ennetamiseks.

7.3 Tagame andmete töötlemise turvalisuse vastavalt õigusaktidele (nt isikuandme kaitse üldmäärus GDPR), muudele isikuandmete kaitse õigusaktidele ja headele äritavadele.

7.4. Andmete kaitse igapäevategevustes on reguleeritud Warranty töötajate sisemiste turvaeeskirjadega, mille kohaselt vastutavad töötajad andmete kaitse meetmete rakendamise eest. Ligipääs andmetele on vaid töötajatel, kel on tööülesannete täitmiseks vajadus ja õigus töödelda andmeid ulatuses, mis on vajalik.

 

8. KUIDAS ME KASUTAME ANDMEID TURUNDUSEKS

8.1 Warrantyl on õigus kasutada isiku andmeid teenuste ja teenuskeskkonna turunduslikuks analüüsiks, eesmärgiga teha kindlaks isiku kasutusvajadused ja eelistused ning koostada ja edastada selle alusel isikule pakkumisi.

8.2 Warrantyl on õigus esitada ja edastada Klientidele elektroonilisi ja muid pakkumisi, mille on koostanud Warranty, Warranty koostööpartner või Klient, eesmärgiga tagada eelloetletud isikute poolt pakutavate kindlustuse, kindlustusvahenduse ja muude sellega seotud teenuste info parem ja kiirem jõudmine adressaadini ja osutada kliendile kindlustusalast ja tehnilist tuge.

8.3 Isikul on võimalik anda Warrantyle nõusolek elektrooniliste, muude personaalsete, samuti profiilianalüüsil põhinevate turunduspakkumiste saamiseks, nõusolekut mitte anda või nõusolek tagasi võtta, teatades sellest Warrantyle veebilehel olevatel kontaktidel. Profiilianalüüsil põhinevate pakkumiste tegeminevõib põhineda teenustel, mida ja kuidas isik kasutab ning kuidas digitaalsetes kanalites navigeerib.

8.4 Kliendile pakkumiste esitamine on lubatud lepingu ja Warranty õigustatud huvi alusel, kui isik ei ole turunduspakkumistest loobunud. Lepingu sõlmimisega annavad Klient ja kasutaja nõusoleku talle Warranty ja Warranty poolt esindatud kindlustusettevõtete poolt otseturunduse, kampaania- ja sooduspakkumiste saatmiseks. Klient annab nõusoleku tema andmete edastamiseks Warrantyga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele, et pakkuda talle teenuseid vastastikku ja ühiselt. Nõusolek kehtib kuni selle tagasivõtmiseni või kuni lepingu lõppemiseni.

8.5 Warranty võib koguda isiku kohta statistilisi andmeid, näiteks tüüpiline käitumine ning kasutusviis. Statistilisi andmeid segmentide ja profiilide loomiseks saab koguda välistest allikatest ja neid võib kombineerida Warranty sisemiste andmetega. Isik annab nõusoleku automatiseeritud andmetöötluseks, sealhulgas profiilianalüüsi tegemiseks.

8.6 Isik võib meiega igal ajal veebilehel olevatel kontaktidel ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

 

9. MILLISEL JUHUL ME ANDMEID JAGAME

Warranty jagab Andmeid järgmistel juhtudel:

9.1 Õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutuste (nt õiguskaitseorganid, Rahapesu Andmebüroo, kohtud, kohtutäitur, maksuhaldur, järelvalveasutus) nõudel.

9.2 Kindlustusseltsidele, kindlustusvahendajatele, krediidiasutustele ja krediidivahendajatele ning muudele koostööpartneritele (kindlustusvõtjad, kahjujuhtumite käsitlejad, remondiettevõtted kindlustuskahjude taastamiseks, kindlustuseksperdid, õigusteenuse osutajad jms) kui see on lepingu täitmiseks või Warranty õigustatud huvi alusel vajalik.

9.3 Õigus- ja finantskonsultantidele, audiitoritele, inkassoettevõtetele ja muudele volitatud töötlejatele, kui see on teenuse osutamiseks või Warranty kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik.

 

10. ANDMETE VOLITATUD TÖÖTLEMINE

10.1 Warranty töötleb Klientide andmeid kindlustusandja ja koostööpartneri (nt kauplus, jaemüügi ettevõte, krediidiasutus või muu finantsteenuse pakkuja jms) volitatud töötlejana ja juhiste alusel.

10.2 Warranty võib ka ise anda andmete kasutamise õiguse edasi enda volitatud töötlejatele (alltöötlejatele), õigusaktide nõudeid järgides. Warranty volitatud töötlejad on tema koostööpartnerid, kes tegelevad kaubandus-, krediidi-, finantseerimis-, remondi- jm teenuste pakkumisega.

10.3 Warranty annab Andmete töötlemise õiguse volitatud töötlejatele volitatud töötlemise lepingu alusel, millega volitatud töötleja on kohustatud tagama ja vastutab andmete õigusaktidele vastava töötlemise eest, tagab andmekaitse nõuete täitmise vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele ning vastutab andmete turvalisuse eest.

 

11. MILLISE AJANI ME ANDMEID SÄILITAME

11.1 Warranty ei töötle andmeid kauem, kui on vajalik. Warranty säilitab andmeid nende kasutamise eesmärgi täitmiseni ning pärast seda oma õigustatud huvi alusel ja õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisest tulenevad kohustused, eraõiguslikud alused jms).  

 

12. MILLISED ÕIGUSED ME TAGAME

12.1 Iskul on vastavalt õigusaktidele õigus:

12.1.1 Saada Warrantylt teavet tema andmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta;

12.1.2 Nõuda Warrantylt andmete kasutamise lõpetamist, andmete parandamist ja kustutamist;

12.1.3 Anda nõusolek või võtta nõusolek tagasi andmete kasutamiseks otseturunduseks või muul turunduslikuleesmärgil;
12.1.4 Võtta andmete kaitseks ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga (www.aki.ee) või pöörduda kohtusse;
12.1.5 Nõuda talle andmete õigusaktidele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud põhjendatud ja tõendatud kahju hüvitamist;

12.1.6 Nõuda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlemisel ning talle ei edastataks turunduspakkumisi.

 

13. ANDMETE TÖÖTLEMISE GEOGRAAFILINE PIIRKOND

13.1 Warranty töötleb Andmeid Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna piires (EM).

 

14. KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID

14.1 Warranty kasutab veebilehel küpsiseid (inglise keeles: cookies), mis on tekstifailid, mis laetakse veebilehe või veebilehe külastaja seadmesse (arvutisse, mobiili). Küpsised salvestatakse veebibrauseri failikataloogi (nt Inernet Explorer, Firefox) seadme kõvakettale. Küpsised võimaldavad kasutaja edaspidi veebilehele sisenedes ära tunda, teha kindlaks tema huvid ja eelistused, analüüsides tema valikuid ja pakkuda talle selle alusel paremaid kasutustingimusi, edastada veebilehe kaudu pakkumisi ja reklaame. Küpsised ei ohusta veebilehe seadet.

14.2 Warranty kasutab küpsiseid selleks, et isik ei peaks uuesti veebilehele sisenedes uuesti sisestama juba eelnevalt sisestatud andmeid.

 

15. MUUDATUSED

15.1. Warrantyl on õigus muuta privaatsuspoliitikat, teatades sellest vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist veebilehe https://www.Warranty.ee/kaudu.

 

Privaatsuspoliitika kehtib alates 25.05.2018